welcome

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit aenean commodo

follow our awesomeness
back to top
  /  Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden als algemene verkoopvoorwaarden voor de verkoop op de website van TWO STORE en andere gerelateerde websites en domeinnamen.

I – De identiteit van het bedrijf
Benaming: Otheus B.V.B.A.
Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Maatschappelijke zetel: 2440 Geel, Nieuwstraat 18, België
Bedrijfsnummer: 0445253061
BTW-identificatienummer: BE 0445.253.061
Register rechtspersonen Turnhout
Retouradres: TWO STORE Nieuwstraat 18, 2440 Geel, België

II – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van het bedrijf en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen het bedrijf en de klant.

III – De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand na de bevestiging door het bedrijf van de bestelling van de klant. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de klant duidelijk is welke rechten en plichten aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

IV – Herroepingsrecht en de voorwaarden en wijze van uitoefening
1. Bij de aankoop van goederen heeft de klant gedurende veertien kalenderdagen de mogelijkheid om zonder betaling van een boete en zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Deze herroepingstermijn gaat in op de dag na levering van de zaak aan de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan het bedrijf bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Geretourneerde artikelen worden alleen geaccepteerd als de goederen met alle toebehoren en in de originele staat en verpakking, aangetekend of tegen ontvangstbewijs naar het retouradres van het bedrijf worden teruggestuurd. Het ontvangstbewijs dient als bewijs van de datum. Bevlekte, gebruikte, beschadigde of ernstig gekreukte artikelen worden niet geaccepteerd.

3. Binnen veertien werkdagen na verzending van de aangetekende brief om een ​​beroep te doen op het herroepingsrecht, moet de klant de goederen met alle middelen en op eigen risico en kosten terugsturen naar het retouradres van de onderneming.

V – Kosten bij herroeping

1. De kosten van verzending zijn voor rekening van de klant; De verzendkosten die de klant heeft betaald om zijn bestelling te ontvangen, worden niet gerestitueerd. De klant heeft recht op terugbetaling van de prijs van het gekochte goed, onder aftrek van eventueel ontvangen kortingen.
2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal het bedrijf dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk dertig dagen na retourzending of herroeping, terugbetalen.

VI – Uitsluiting van herroepingsrecht

In de volgende gevallen is het herroepingsrecht uitgesloten:
A. met betrekking tot het verlenen van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de klant is begonnen vóór het einde van de herroepingstermijn;
B. betreffende de levering van goederen die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd of een duidelijk persoonlijk karakter hebben
C. over goederen die snel kunnen bederven of verouderen of die een beperkte houdbaarheid hebben
D. op verzegelde goederen die – om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne – niet geschikt zijn om te worden geretourneerd wanneer de verpakking wordt geopend
E. betreffende goederen waarvan de bijgevoegde prijskaartjes zijn verwijderd

VII – Levering en implementatie

1. Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
2. De levering van producten vindt voor zover mogelijk plaats binnen de in de individuele orderbevestiging aangegeven tijd. Foutieve afleveradressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen tot extra kosten leiden.
Tenzij anders bepaald, omvat het bedrijf zijn prijzen voor het transport en de levering van de goederen aan de klant niet. De kosten van transport en bezorging worden apart vermeld.
De opgegeven levertijden zijn niet bindend, maar gelden slechts ter indicatie. Het bedrijf heeft het recht om in gedeelten te leveren.
3. Als het bedrijf de goederen niet uiterlijk op de afgesproken datum levert (als er een datum op de bestelbon of het contract staat vermeld), moet de klant een aanmaningsbrief naar het bedrijf sturen. Indien de goederen één maand na deze herinnering nog niet zijn geleverd, is het bedrijf verantwoordelijk voor de daadwerkelijke schade die de klant mogelijk lijdt door de laattijdige levering, met een maximum van 10% van het totale verkoopbedrag.
4. Het risico gaat over op het moment dat de goederen de magazijnen van de onderneming, of die van haar partners, verlaten, ook al gebeurt dit uit hoofde van de onderneming of in opdracht van de onderneming.

VIII – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de onderneming tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, vertragingsrente en schadevergoeding. Bij niet-betaling behoudt het bedrijf zich het recht voor om de goederen van rechtswege en op kosten van de klant terug te nemen.

IX – Betaling

1. De door de klant verschuldigde bedragen dienen bij het aangaan van de overeenkomst onmiddellijk en volledig te worden betaald op de maatschappelijke zetel van de onderneming aan de Nieuwstraat 18, 2440 Geel, netto zonder korting, tenzij anders vermeld op de factuur.
2. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan het bedrijf te melden.
3. Bij wanbetaling van de klant heeft de onderneming, behoudens wettelijke beperkingen, het recht een rente te vorderen van 10% per jaar en een schadevergoeding van 10% over het factuurbedrag (met een minimum van 30 euro).
4. Elke klacht met betrekking tot de facturen moet, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd worden geformuleerd per aangetekende brief binnen de drie dagen na ontvangst van de factuur.
5. De onderneming behoudt zich het recht voor om alle overeenkomsten met de klant uit te voeren in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere schending door de klant van zijn verplichtingen uit het contract, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. deze met onmiddellijke ingang op te schorten of te beëindigen, zonder onmiddellijk enige rechterlijke tussenkomst en alle openstaande schulden te eisen, niettegenstaande eerdere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat de vennootschap zou kunnen doen gelden.
6. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de klant kan in geen geval worden beschouwd als een afstand van de onderneming om zich later op deze tekortkoming te beroepen.

X – Klachtenprocedure

Klachten moeten op straffe van verval bij de onderneming worden ingediend: (a) bij een klacht wegens niet-conforme levering, acht dagen na de levering en (b) bij verborgen gebreken twee maanden na ontdekking van het gebrek, of na het tijdstip waarop een dergelijke ontdekking redelijkerwijs had kunnen plaatsvinden, en binnen de wettelijke garantieperiode. De ontvangst van de goederen door de klant dekt elk mogelijk defect of non-conformiteit die dan zou kunnen worden vastgesteld. De klacht dient per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs te worden ingediend. De datum van de ontvangst geldt als bewijs van tijdige reclame.

Wij raden u aan om klachten eerst aan ons te melden door een e-mail te sturen naar info@two-store.be.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Indien uw klacht nog niet elders in behandeling is, staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

XI – Geschillen

1. Op alle overeenkomsten tussen de onderneming en de klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten tussen het bedrijf en de klant vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken waar het bedrijf zijn statutaire zetel heeft. Het bedrijf kan echter ook een beroep doen op elke andere rechtbank die volgens de wettelijke bepalingen bevoegd is, inclusief de rechtbank van de plaats van de klant.

XII – Overmacht

De onderneming is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de uitvoering of niet-uitvoering van de verbintenissen als gevolg van gebeurtenissen buiten haar normale controle, waaronder productieonderbrekingen, leveringsmoeilijkheden of tekorten aan grondstoffen, mankracht, energie of transport, of transportvertragingen, stakingen, uitsluitingen, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen die hemzelf of zijn leveranciers treffen, zelfs als deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

XIII – Scheidbaarheid

Indien een artikel uit deze voorwaarden nietig wordt verklaard, heeft deze nietigheid geen invloed op de geldigheid van de overige artikelen.